• Cùng với việc tuân thủ các quy định về pháp luật của nhà nước Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Phú Thịnh Smarthome còn thực hiện theo đúng quy định trong điều lệ của công ty được Hội đồng quản trị thông qua.
• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Hội đồng quản trị đương nhiệm của Phú Thịnh Smarthome gồm Chủ tịch hội đồng quản trị và 03 thành viên.